I Got Plenty of Nothin

"Oh I got plenty o' nuttin', An' nuttin's plenty fo' me. I got no car, got no mule, I got no misery...."